ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 79.17 KB 43
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.27 KB 101
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 136.37 KB 98
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 83
กลยุทธ์-มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 115
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 105
สมุดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 52.95 KB 166
สมุดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 52.87 KB 123
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.54 KB 173
รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.8 KB 1735
แผนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.11 KB 282
แนวการเขียนรายงาน Sar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 191
คู่มือการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 135
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 167
ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 124
ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.63 KB 146
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ณ วันที่ 4 เมษายน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 264 KB 303
แนวทางการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 173
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 166
แบบฟอร์มเขียนงานประจำ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 354
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 396
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 338
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม วัยเรียน..วัยฝัน... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 980.14 KB 2763
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม มหัศจรรย์วัยใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 759.81 KB 2036
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ปรับตัว..ปรับใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 2299
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ชีวิตไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 2065
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.95 KB 4390
แนวคิดการจัดกิจกกรมโฮมรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.15 KB 3653
มาตรฐานโรงเรียน 15 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 501
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 16436