อำนาจหน้าที่

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
    1.1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1
    1.2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2
    1.3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3
    1.4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4

2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
    2.1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 1
    2.2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2
    2.3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3

3. กฎกระทรวงหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา
   
กฎกระทรวงหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา

4. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา   
   - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

5.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล    
   - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล