กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : Chakkarin.tong@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / วิชาชีพครู
2552 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนกุศลวิทยา ครู คศ. 1 / หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
2 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน "ประเภท กราฟฟิก" โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564
3 รางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2563
4 ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม รางวัลระดับเหรียญทอง (ระดับชาติ)
5 ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ (ระดับเขตพื้นที่)
6 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562
7 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561
8 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562
9 รางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว
10 รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่นระดับเงิน