ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 96000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :