ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิต โกราช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายถวัลย์ สุนทรวิทย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสนม ผิวงาม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายพิบูลย์ มณีนิล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2548
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ฉัฐชุลี เรืองศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรรัฐ สว่างเดือน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไพวัลย์ เหล็งสุดใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล เฮงประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจนา สิริวงศาวรรธน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561