กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสำรวย สันทอง
ครูผู้ช่วย