กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสำรวย สันทอง
ครูผู้ช่วย