ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนกุศลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่  1หมู่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มแรกก่อตั้งโรงเรียนนั้นจากพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาส โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่สอนหนังสือให้กับเด็ก ๆ ที่เป็นศิษย์วัดและบุตรหลานของชุมชนบางยางและผู้อาศัยใกล้ ๆ วัดบางยาง ได้มาศึกษาเล่าเรียนและต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น  พระกุศล กุสโล (หลวงปู่เตี๊ยม  อุญแจ ) จึงได้ขออนุญาตเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ.2464 โดยเปิดเป็นโรงเรียนราษฎร์และในขณะนั้นท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่  และเนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นท่านจึงขอตั้งเป็นโรงเรียนวัดบางยางขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2481 หลังจากนั้นต่อมาเมื่อนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนปลายแล้วท่านจึงได้ขออนุญาตตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมขึ้น  ในปี พ.ศ.2487 โดยสร้างเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงจากที่บริเวณหน้าวัดบางยาง   เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4  จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2497  ท่านได้รับเงินบริจาคจำนวนหนึ่งจากประชาชนที่มีจิตศรัทธา  เพื่อก่อตั้งโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และในปีพ.ศ.2500 ได้เปลี่ยนซื่อโรงเรียนเป็น

 “ โรงเรียนกุศลวิทยา   ในปี พ.ศ. 2519 ได้รับโอนมาเป็นโรงเรียนที่สังกัดกรมสามัญศึกษา จัดการเรียนการสอนระบบดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ในปี พ.ศ. 2540 ขอเปิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันจัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)  และ ช่วงชั้นที่  4 (ม.4-ม.6)  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ.2544  ปัจจุบันได้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10