กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายคเณศ สินไชย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริพร เพชรเที่ยง
ครูผู้ช่วย