กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจันห์นิภา สุนทรบุญ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรวรรณ แก้วควนชุม
ครูอัตราจ้าง

นายทินกร ไทยเจริญ
ครูผู้ช่วย