กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทินกร ไทยเจริญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจันห์นิภา สุนทรบุญ
พนักงานราชการ

นางสาวอรวรรณ แก้วควนชุม
ครูอัตราจ้าง