กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวิภารัตน์ เขียวเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกัมพล นิยมหาญ
ครู คศ.1

ว่าที่ร.ต.ศิวะพล มุสิกุล
ครูผู้ช่วย