กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกัมพล นิยมหาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ