กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิวภรณ์ วงศ์เพชร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววลัยพรรณ ทองรอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี อันโนนจารย์
ครูอัตราจ้าง