พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจโรงเรียน

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน    

4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน                 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

6. ส่งเสริม  สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามวิถีไทย

7. เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา อย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯอยู่ในระดับดี

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ

4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามของไทย

5. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

6. ผู้เรียนสามารถแนะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้อื่นเข้าใจและปฏิบัติตามได้

7. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน

8. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารกับพลเมืองอาเซียน

9. ผู้เรียนนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์

10. ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

11. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน

12. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในความเป็นไทย

13. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

14. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และบริการชุมชน

15. ใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย

16. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากรกับชุมชน สถาบันต่างๆและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

17. สถานศึกษามีครูที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ