วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

“โรงเรียนกุศลวิทยามุ่งจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและค่านิยมที่ดีงามของไทย ก้าวทันเทคโนโลยี   มีคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล”    

ปรัชญาโรงเรียน

       ตั้งใจเรียน เพียรทำดี  มีวินัย ใจนักกีฬา ใฝ่หาอาชีพ