กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิเชษฐ์ คงศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ