ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนปีการศึกษา 2561
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนชาย    จำนวน     6 คน 
นักเรียนหญิง   จำนวน   14 คน
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนชาย  จำนวน    10  คน 
นักเรียนหญิง  จำนวน     9  คน
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชาย  จำนวน    12  คน 
นักเรียนหญิง  จำนวน   13  คน
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชาย  จำนวน      4  คน 
นักเรียนหญิง  จำนวน     6  คน
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นักเรียนชาย  จำนวน      1  คน 
นักเรียนหญิง  จำนวน         คน
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชาย  จำนวน          คน
นักเรียนหญิง  จำนวน     3  คน