คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พลเอกสุนทร ฮีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสังคม สุนทรชัชเวช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ เขียวเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณสุเทพ แก้วท่าไม้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ จิตปรานี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์ส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : คุณจรรย์วิมล แสงสุบิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสาครธรรมโกศล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทชิติพัทธ์ แก้วชูกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ