สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 สีประจำโรงเรียน        น้ำเงิน-ชมพู

             น้ำเงิน  หมายถึง     ความเข้มแข็ง มั่นคง ความเคร่งครัดในระเบียบวินัย

             ชมพู     หมายถึง  ความสุภาพอ่อนหวาน อ่อนโยน นอบน้อม เป็นสีแห่งความรัก

                                           ความเอื้อเฟื้อที่มีให้ต่อบุคคลทั่วไป

คติพจน์                          กมฺมุนา   พฺราหมฺโณ  โหติผู้ประเสริฐได้เพราะการกระทำ

ปรัชญา                          ตั้งใจเรียน เพียรทำดี  มีวินัย ใจนักกีฬา ใฝ่หาอาชีพ

อักษรย่อ                         ก.ว.

ก่อตั้ง                              2464

สังกัด                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 10

ที่ตั้ง                                เลขที่ 1หมู่ 1 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน  จ. สมุทรสาคร  74110

โทรศัพท์                         034-866088,034-866097

โทรสาร                          034-866088,034-866097