ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มอบหมายงานโรงเรียนกุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.19 KB 93602
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.88 KB 93599
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 424.02 KB 93605
ข้อบังงคับกลุ่มบริหารงานบุคคล กุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 557.48 KB 93599
ข้อบังคับครุสภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.77 KB 93597
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.85 KB 93620
แผนปฏิบัติการประจำปีงบ2563 93604
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน กุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 93597
แผนการสอนรายวิชา ทัศนศิลป์ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 93626
ตารางสมรรถนะย่อย ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.84 KB 93614
คำอธิบายรายวิชา ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.36 KB 93619
วิเคราะห์ภารกิจ และทักษะกระบวนการ เพื่อกำหนดสมรรถนะหลัก ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.24 KB 93622
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง Banana (รู้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.05 KB 93734
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง Banana (รู้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.39 KB 93625
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 79.17 KB 93709
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.27 KB 94479
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 136.37 KB 93771
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 93748
กลยุทธ์-มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 93789
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 93770
สมุดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 52.95 KB 93859
สมุดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 52.87 KB 93798
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.54 KB 93835
รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.8 KB 113435
แผนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.11 KB 93962
แนวการเขียนรายงาน Sar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 93852
คู่มือการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 93797
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 93842
ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 93788
ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.63 KB 93801
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ณ วันที่ 4 เมษายน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 264 KB 93994
แนวทางการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 93830
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 93827
แบบฟอร์มเขียนงานประจำ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 94018
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 94062
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 94001
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม วัยเรียน..วัยฝัน... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 980.14 KB 96486
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม มหัศจรรย์วัยใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 759.81 KB 95750
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ปรับตัว..ปรับใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 95999
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ชีวิตไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 95762
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.95 KB 98131
แนวคิดการจัดกิจกกรมโฮมรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.15 KB 97370
มาตรฐานโรงเรียน 15 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 94175
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 114130