ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มอบหมายงานโรงเรียนกุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.19 KB 26076
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.88 KB 26068
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 424.02 KB 26075
ข้อบังงคับกลุ่มบริหารงานบุคคล กุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 557.48 KB 26069
ข้อบังคับครุสภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.77 KB 26067
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.85 KB 26092
แผนปฏิบัติการประจำปีงบ2563 26074
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน กุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 26068
แผนการสอนรายวิชา ทัศนศิลป์ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 26099
ตารางสมรรถนะย่อย ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.84 KB 26086
คำอธิบายรายวิชา ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.36 KB 26090
วิเคราะห์ภารกิจ และทักษะกระบวนการ เพื่อกำหนดสมรรถนะหลัก ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.24 KB 26094
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง Banana (รู้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.05 KB 26205
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง Banana (รู้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.39 KB 26103
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 79.17 KB 26180
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.27 KB 26953
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 136.37 KB 26243
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 26219
กลยุทธ์-มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 26263
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 26243
สมุดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 52.95 KB 26330
สมุดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 52.87 KB 26271
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.54 KB 26307
รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.8 KB 45922
แผนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.11 KB 26436
แนวการเขียนรายงาน Sar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 26324
คู่มือการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 26267
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 26314
ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 26258
ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.63 KB 26272
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ณ วันที่ 4 เมษายน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 264 KB 26468
แนวทางการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 26300
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 26299
แบบฟอร์มเขียนงานประจำ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 26490
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 26537
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 26472
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม วัยเรียน..วัยฝัน... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 980.14 KB 28966
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม มหัศจรรย์วัยใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 759.81 KB 28225
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ปรับตัว..ปรับใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 28480
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ชีวิตไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 28238
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.95 KB 30612
แนวคิดการจัดกิจกกรมโฮมรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.15 KB 29851
มาตรฐานโรงเรียน 15 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 26646
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 46602