ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เเบบบันทึกกิจกรรมเเนะเเนว 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 192 KB 32
แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 239 KB 10
บันทึกโฮมรูมโรงเรียนกุศลวิทยา 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 177.5 KB 55
มอบหมายงานโรงเรียนกุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.19 KB 48405
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.88 KB 48530
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 424.02 KB 48358
ข้อบังงคับกลุ่มบริหารงานบุคคล กุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 557.48 KB 48373
ข้อบังคับครุสภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.77 KB 48527
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.85 KB 48566
แผนปฏิบัติการประจำปีงบ2563 48313
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน กุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 48571
แผนการสอนรายวิชา ทัศนศิลป์ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 48893
ตารางสมรรถนะย่อย ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.84 KB 48204
คำอธิบายรายวิชา ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.36 KB 48424
วิเคราะห์ภารกิจ และทักษะกระบวนการ เพื่อกำหนดสมรรถนะหลัก ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.24 KB 48198
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง Banana (รู้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.05 KB 48487
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง Banana (รู้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.39 KB 48436
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 79.17 KB 48553
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.27 KB 48540
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 136.37 KB 48220
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 48348
กลยุทธ์-มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 48202
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48483
สมุดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 52.95 KB 48317
สมุดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 52.87 KB 48595
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.54 KB 48384
รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.8 KB 49685
แผนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.11 KB 48452
แนวการเขียนรายงาน Sar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 48173
คู่มือการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 48524
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 48519
ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 48425
ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.63 KB 48522
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ณ วันที่ 4 เมษายน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 264 KB 48434
แนวทางการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 48313
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 48249
แบบฟอร์มเขียนงานประจำ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 48362
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 48600
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 48490
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม วัยเรียน..วัยฝัน... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 980.14 KB 48233
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม มหัศจรรย์วัยใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 759.81 KB 48606
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ปรับตัว..ปรับใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48304
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ชีวิตไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 48395
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.95 KB 48336
แนวคิดการจัดกิจกกรมโฮมรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.15 KB 48548
มาตรฐานโรงเรียน 15 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 48288
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 49579