ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มอบหมายงานโรงเรียนกุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.19 KB 48277
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.88 KB 48404
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 424.02 KB 48249
ข้อบังงคับกลุ่มบริหารงานบุคคล กุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 557.48 KB 48247
ข้อบังคับครุสภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.77 KB 48418
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.85 KB 48441
แผนปฏิบัติการประจำปีงบ2563 48180
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน กุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 48444
แผนการสอนรายวิชา ทัศนศิลป์ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.21 KB 48781
ตารางสมรรถนะย่อย ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 259.84 KB 48092
คำอธิบายรายวิชา ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.36 KB 48297
วิเคราะห์ภารกิจ และทักษะกระบวนการ เพื่อกำหนดสมรรถนะหลัก ผลิตเมล่อนเงินล้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.24 KB 48089
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่อง Banana (รู้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 436.05 KB 48374
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง Banana (รู้) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.39 KB 48308
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 79.17 KB 48443
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน-กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 36.27 KB 48413
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 136.37 KB 48091
แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 48237
กลยุทธ์-มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 48090
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48372
สมุดกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 52.95 KB 48187
สมุดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 52.87 KB 48485
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกุศลวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.54 KB 48274
รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 708.8 KB 49575
แผนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.11 KB 48318
แนวการเขียนรายงาน Sar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 48062
คู่มือการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 48414
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 48408
ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.09 KB 48315
ผลการสอบ ONET ปีการศึกษา 2558 ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.63 KB 48415
แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ณ วันที่ 4 เมษายน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 264 KB 48324
แนวทางการประเมินคุณภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 48202
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 48136
แบบฟอร์มเขียนงานประจำ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 48250
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 48469
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 107.5 KB 48364
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม วัยเรียน..วัยฝัน... Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 980.14 KB 48097
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม มหัศจรรย์วัยใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 759.81 KB 48490
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ปรับตัว..ปรับใจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 48176
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม ชีวิตไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 48265
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.95 KB 48185
แนวคิดการจัดกิจกกรมโฮมรูป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.15 KB 48417
มาตรฐานโรงเรียน 15 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 121.5 KB 48158
โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 48996