จดหมายข่าว
กุศลวิทยา โรงเรียนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

13 กันยายน พ.ศ. 2564 ครูปฏิบัติการอารยเกษตรร่วมประชุมกับคณะครูพี่เลี้ยง และสำรวจทรัพยากร ในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรงเรียนอารยเกษตรฯ รวมทั้งหาอัตลักษณ์และองค์ความรู้ที่มีในชุมชน พร้อมกับวางแผนการดำเนินงานบนฐานแห่งศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน / ทรัพยากรและอาคารสถานที่สำหรับดำเนินโครงการ ฯ :ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / แปลงนาสาธิต / โรงเรือนปลูกพืชทดลอง / แปลงผักสวนครัว / สมุนไพรธรรมชาติ  ฯลฯ

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,08:26   อ่าน 3549 ครั้ง