จดหมายข่าว
กุศลวิทยา โรงเรียนอารยเกษตรฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการแปลงสู่การปฏิบัติ "อารยเกษตร"

สิ่งที่ได้เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการนำมาปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียนกุศลวิทยา

นำมาพัฒนาฐานการเรียนรู้เชิงประจักษ์ด้วยฐานกิจกรรมแบบ Active Learning เชื่อมโยงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนบนฐานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามนวัตกรรม “โคก หนอง นา” สู่ KUSOL MODEL โดยมีนักเรียนและชุมชนเป็นฐาน

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2564,21:36   อ่าน 4127 ครั้ง