จดหมายข่าว
กุศลวิทยา อารยเกษตร วันที่ 3 การสร้างโจทย์บูรณาการอารยเกษตรจากกลุ่มสาระการเรียนรู้

นำมาพัฒนาฐานการเรียนรู้เชิงประจักษ์เชื่อมโยงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียน

บนฐานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามนวัตกรรม “โคก หนอง นา” สู่ KUSOL MODEL โดยมีนักเรียนและชุมชนเป็นฐาน


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ

-เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   สาระการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์

-วิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัด KPA
-ใช้วิธีการพัฒนาการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิตโดยการปฏิบัติจริง Active Learning ตามแนวทางโคก หนอง นา

-กำกับติดตาม สรุปผลการเรียนรู้ ถอดบทเรียน
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,23:16   อ่าน 4243 ครั้ง