ข่าวประชาสัมพันธ์
วัฒนธรรมองค์กร กับการขับเคลื่อนสถานศึกษาในมิติที่หลากหลาย
  • ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ในรูปแบบสถานศึกษา
  • โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่หลากหลายทั้งในระดับบุคคล ชุมชน หรือเป็นสิ่งบ่งชี้สังคม และการเติบโต จากการอบรมบ่มเพาะ ของการศึกษา ดังนั้นสถานศึกษา หรือโรงเรียนจึงมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนบุคคล โดยเฉพาะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์ ต่อการการดำเนินงาน และขับเคลื่อนสังคมได้หลายมิติ  และถ้ากล่าวถึง วัฒนธรรมองค์กรในระดับสถานศึกษาแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะนำพาบุคลากรของสถานศึกษานั้น ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะการกำหนดวิถีการทำงานของคนในองค์กรให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน           (ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน) เพื่อสร้างความเจริญงอกงามให้กับองค์กรแบบมิติ    การบูรณาการ
  • วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรักษาบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ หรือสร้างเสน่ห์ดึงดูดคนเก่งจากภายนอกให้มาสนใจ เหมือนการศึกษาของ Glassdoor ที่บอกว่า คนทำงาน 77% จะประเมินวัฒนธรรมองค์กรก่อนสมัครงาน และกว่า 56% มองว่าวัฒนธรรมองค์กรสำคัญมากกว่าค่าตอบแทน
  • การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดร่วมกัน สร้างร่วมกัน และใช้ร่วมกันจนกลายเป็นธรรมเนียม แต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียว ต้องมีการวางแผนในการพัฒนาและรักษา ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมองค์กรได้ในระยะยาวต่อไป โดยเฉพาะองค์กรแห่งการเรียนรู้ในลักษณะของโรงเรียน ที่นอกจากเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้เชิงวิชาการ และการฝึกประสบการณ์ของทั้งนักเรียน ครู และผู้สนใจแล้ว ยังเป็นองค์กรที่จะนำพาชุมชนให้ก้าวข้ามอุปสรรคอย่างเป็นอารยะที่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด
  • เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะมีคุณค่าต่อบุคคลในองค์กร หรือสถานศึกษา ทุกฝ่าย และนำไปสู่ความสำเร็จตามอุดมการณ์หรือเป้าหมายขององค์กร หรือสถานศึกษาต่อไป
 
ปรับปรุงและพัฒนาบทความโดย :
นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนกุศลวิทยา
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2564,00:38   อ่าน 3984 ครั้ง