จดหมายข่าว
โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
    โรงเรียนกุศลวิทยาขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ได้คัดเลือก
โรงเรียนกุศล วิทยาเข้าร่วมโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ปีบัญชี 2564 เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดทักษะด้านการเกษตรภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์
ที่ได้รับไปปรับใช้กับการประกอบ อาชีพในอนาคตได้ และถือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขับเคลื่อน
ภารกิจตามกลยุทธ์ของโรงเรียนด้านการเสริมสร้างสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 นางจุฑารัตน์ อินทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน, นายกัมพล นิยมหาญ, นายทินกร ไทยเจริญ,
คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยา
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,08:50   อ่าน 3657 ครั้ง