จดหมายข่าว
โครงการ ธ.ก.ส.อาสาเพื่อสังคม(BACC Happy Society) ประจำปีบัญชี 2564 “ทาสีสนามกีฬาโรงเรียนกุศลวิทยา”
    วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางจุฑารัตน์ อินทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา
นายพิเชษฐ์ คงศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและทำกิจกรรมทาสีสนามกีฬาโรงเรียนกุศลวิทยา ร่วมกับ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร และสาขาสังกัด ภายใต้โครงการ ธ.ก.ส.อาสาเพื่อสังคม(BACC Happy Society) เสริมสร้าง ทักษะด้านศิลปะ กีฬา และ บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล ร่วมกับปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม เสริมสร้าง สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสร้างความร่วมมือ องค์กรภาครัฐ ในการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการศึกษา

ผู้รายงาน : นายทินกร ไทยเจริญ, นายสุทธิภัทร แสงสว่าง คณะครูและบุคลากร

 

“ธ.ก.ส. อาสาพัฒนาวิวัฒน์

เจิดจรัสมุ่งมั่นสำเร็จผล

สิ่งเล็กเล็กสร้างด้วยใจใหญ่กมล  

สำเร็จผลเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

      ...นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร ผู้ประพันธ์


โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2564,09:23   อ่าน 3618 ครั้ง