ประกาศคำสั่งโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและควบคุมการจ้าง สำหรับการจ้างครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อ่าน 300) 30 พ.ย. 65
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ (อ่าน 284) 30 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 322) 18 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 323) 07 พ.ย. 65
คำสั่งกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 341) 03 พ.ย. 65
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชุมนุม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 333) 03 พ.ย. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจําวัน (อ่าน 336) 03 พ.ย. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 311) 03 พ.ย. 65
การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน (อ่าน 223) 03 พ.ย. 65
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน (อ่าน 219) 03 พ.ย. 65
แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถานศึกษา (อ่าน 207) 03 พ.ย. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีอํานาจสั่งจ่ายเงิน ลงนามถอนเงินฝากธนาคาร (อ่าน 181) 03 พ.ย. 65
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน (อ่าน 169) 03 พ.ย. 65
กําหนดการเปิดเรียนหลังจากเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ (อ่าน 192) 02 พ.ย. 65