ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนกุศลวิทยา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา (อ่าน 422) 30 มิ.ย. 65
ตารางเรียน (อ่าน 1139) 15 พ.ค. 65
ประกาศเจตนารมณ์ โรงเรียนกุศลวิทยา องค์กรคุณธรรม (อ่าน 2970) 17 มี.ค. 65
กำหนดการเปิดเรียนหลังจากเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๕ (อ่าน 3754) 07 ม.ค. 65
กำหนดการเปิดเรียนหลังจากเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๕ (อ่าน 3721) 07 ม.ค. 65
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3833) 02 พ.ย. 64
ตารางเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3805) 01 พ.ย. 64
วัฒนธรรมองค์กร กับการขับเคลื่อนสถานศึกษาในมิติที่หลากหลาย (อ่าน 3734) 20 ต.ค. 64
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนกุศลวิทยา (อ่าน 3694) 18 ต.ค. 64
โรงเรียนกุศลวิทยา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 3973) 08 ก.ย. 64
คติธรรมและโอวาท เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 3637) 13 ก.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ (อ่าน 3309) 02 ก.ค. 64
ประกาศผลการเรียน (อ่าน 3402) 21 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2563 (อ่าน 7262) 06 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันโควิด (อ่าน 7167) 23 พ.ค. 63
ช่องทางในการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (อ่าน 6306) 17 พ.ค. 63
ตารางเรียน 1/2563 (อ่าน 7246) 12 เม.ย. 63
ประกาศผลการเรียน 2/2562 (อ่าน 6326) 01 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ แบบ216 ค.216 ล.ป,29 ,216 ก,216 ปรับปรุง (อ่าน 7024) 10 มี.ค. 63
แผ่นพับโรงเรียน 2563 (อ่าน 7060) 12 ก.พ. 63
ต้องฟังเรื่องจริง พิษบุหรี่ไฟฟ้า (อ่าน 8110) 26 เม.ย. 61
รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (อ่าน 7875) 22 มี.ค. 61
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกุศลวิทยา (อ่าน 8171) 22 มี.ค. 61
รายงานประจำปีสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 8999) 30 พ.ค. 59
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 8017) 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 8153) 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 8330) 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 8096) 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 8210) 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 8433) 17 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 9108) 17 ก.ค. 58
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558 โดยฝ่ายงานทะเบียน (อ่าน 8304) 17 พ.ค. 58
https://sites.google.com/a/crm-c.org/pb1apr15/ (อ่าน 8697) 01 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสพม.10 (อ่าน 8124) 13 มี.ค. 58
แนวทาง SAR ปีกศ 2557 (อ่าน 7813) 13 มี.ค. 58
ใช้ 1 กฏกระทรวงว่าด้วยประกันปี2553 (อ่าน 7602) 13 มี.ค. 58
คู่มือสมรรถนะม6 (อ่าน 7582) 13 มี.ค. 58
คู่มือสมรรถนะ ม3 (อ่าน 7564) 13 มี.ค. 58
การบันทึกสารสนเทศตัวบ่งชี้ภายใน (อ่าน 7586) 13 มี.ค. 58
11กระบวนการเรียนรู้ (อ่าน 7545) 13 มี.ค. 58
การพัฒนาการศึกษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 7583) 13 มี.ค. 58
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (อ่าน 7639) 13 มี.ค. 58
การประมเินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 7790) 13 มี.ค. 58
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 7642) 13 มี.ค. 58
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา (อ่าน 7715) 13 มี.ค. 58
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา (อ่าน 7507) 13 มี.ค. 58
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 7550) 13 มี.ค. 58
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 7481) 13 มี.ค. 58
ตัวอย่างรายงานโครงการ (อ่าน 7738) 13 มี.ค. 58
ข้อสอบ o-net สังคม ม.6 ชุด 2 อ.ชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบ (อ่าน 7960) 27 ม.ค. 58