กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร.ต.ศิวะพล มุสิกุล
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556-2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ครูอัตราจ้าง แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2560-2562 โรงเรียนกุศลวิทยา ครูผู้ช่วย
2562 - ปัจจุบัน โรงเรียนกุศลวิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล