กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร เพชรเที่ยง
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนกุศลวิทยา ครูผู้ช่วย
โรงเรียนกุศลวิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล