จดหมายข่าว
นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 25 (YSC 2023)”
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ผู้บริหาร ครู โรงเรียนกุศลวิทยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามข้อตกลงพัฒนางาน PA (Performance Agreement)
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 65
โครงการ "กล้าใหม่....ใฝ่รู้"
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 65
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 65
ครูโรงเรียนกุศลวิทยา ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ร่วมกิจกรรม OBEC Young Leaders for SDGs ระดับประเทศ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
นักเรียนแกนนำเยาวชนสร้างชาติโรงเรียนกุศลวิทยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ 2565
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ครูสร้างชาติ ดีเก่งกล้า เพื่อการสร้างชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ดี เก่ง กล้า พลังเยาวชน พลังกุศลวิทยา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
รับการตรวจราชการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน าใจและความหวัง”
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
โครงการพํนาทักษะการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 65
การขับเคลื่อน MOE SAFETY SCHOOL
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 65
ประชุมวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนของโรงเรียน และมอบเกียรติบัตรการอบรม ตลาดนัดวังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 65
โครงการ ธ.ก.ส.อาสาเพื่อสังคม(BACC Happy Society) ประจำปีบัญชี 2564 “ทาสีสนามกีฬาโรงเรียนกุศลวิทยา”
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 64
โครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยา รับวัคซีน pfizer สร้างเกราะป้องกันโควิด
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 64
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
สำรวจและวิเคราะห์ปัญหา ด้วยคำถาม [5W1H] อารยเกษตร
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
สรุปจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ประสงค์รับวัคซีนของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64