จดหมายข่าว
กุศลวิทยา โรงเรียนอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 64
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 64
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 64
แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 64
การพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยงฐานสมรรณะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนวิถีทางของ โคก หนอง นา โมเดล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 64
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "วิทย์สนุกยุค New Normal"
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
ร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
นักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่น 11
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
โรงเรียนกุศลวิทยา ร่วมงานสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางวิจัยประเมินพฤติกรรม เด็กและเยาวชนที่ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการใช้ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
แนะแนวครูสู่โลก อาชีพเกม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
เข้ารับมอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบสูงอันดับ 3 โรงเรียนขนาดเล็ก และมีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยสูงอันดับ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64