จดหมายข่าว
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางวิจัยประเมินพฤติกรรม เด็กและเยาวชนที่ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการใช้ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
แนะแนวครูสู่โลก อาชีพเกม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64
เข้ารับมอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบสูงอันดับ 3 โรงเรียนขนาดเล็ก และมีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยสูงอันดับ 1 โรงเรียนขนาดเล็ก
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 64